Нормативна база

Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 - 2020 год.

Стратегия за развитие на ЦСМП-Русе 2015-2020 год.

Стратегия за управление на риска на ЦСМП-Русе

Колективен трудов договор 2018 год.


Закони

Закон за здравето

Закон за лечебните заведения


Наредби

Наредба №25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ

Правилник за устройството и дейността на Център за спешна медицинска помощ

Наредба №12 от 30 декември 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"


Вътрешни правила

Вътрешни правила за реда за поддържане на обявените електронни адреси на ЦСМП - Русе за връзка с граждани, разглеждане на получени въпроси, сигнали, предложения, подготовка и изпращане на отговори.

Правилник за устройството и дейността на ЦСМП-Русе

Правилник за дейността и вътрешния трудов ред на ЦСМП-Русе - 2016 г.

Правилник за дейността и вътрешния трудов ред на ЦСМП-Русе - 2015 г.

Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонала в ЦСМП-Русе

Вътрешни правила за спазване правата на пациента и за информиране на пациента

Политика за поверителност на личните данни

Декларация по ЗЗЛД и за информирано съгласие на пациента