Публична покана 9035058

Доставка на един брой оборудван стандартизиран санитарен автомобил за нуждите на ЦСМП-Русе, предназначен за оказване на спешна медицинска помощ, манипулации, наблюдение и транспорт на пациенти.

Публична покана 9035058

Документация

Протокол 1 / 6.11.2014 год.

Решение

Обявление

Покана

Договор

Договор с подизпълнител

Споразумение сервиз

Банкова гаранция за авансово плащане

Информация за извършено плащане